ข้อมูลการติดต่อ

29 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 1658 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์
173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
E-Mail :
[email protected]
หมายเลขโทรศัพท์

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ภายใน
ผู้อำนวยการสำนักงาน 0 2224 1846 0 2224 3074 1373
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0 2224 3074 0 2224 3074 1374
ส่วนยุทธศาสตร์การ
ประชาสัมพันธ์
- กลุ่มงานแผนและ
ประเมินผล
- กลุ่มงานวิเคราห์ข่าว
0 2224 4684
0 2621 0709-10
0 2621 0710 1376, 1378
ส่วนสื่อสารองค์กร
- กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่
0 2621 0708 0 2621 0707-8 1383
- กลุ่มงานผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์
0 2224 4685
0 2621 0701
0 2224 4685
0 2621 0701
1379
- กลุ่มงานสารสนเทศ
(โสตทัศนูปกรณ์)
0 2621 0705 1391
- กลุ่มงานสารสนเทศ
(งานภาพ)
0 2621 0702 1388
- กลุ่มงานสารสนเทศ
(ห้องตัดต่อ)