ข้าราชการดีเด่นของสำนักงานประชาสัมพันธ์

6 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 489 ครั้ง

ข้าราชการดีเด่นของสำนักงานประชาสัมพันธ์

 

นางสาวกมลพร แย้มเยื้อน

หัวหน้ากลุ่มงานข่าวและเผยแพร่

ส่วนสื่อสารองค์กร

 

 

นางสาวธนัตถ์ชวนันทน์ รัตนมนตร์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว

ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์

 

          ข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการ และลูกจ้างของสำนักงานประชาสัมพันธ์