บนต.39 เสวนาออนไลน์แนวคิดปลอดขยะ ปลอดโรคยุคโควิด-19

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 11 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 85 ครั้ง

 

 

           (9 ก.ย.64) เวลา 13.00 น. ณ ห้องปัญญพัฒน์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร : นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานการนำเสนอผลงานทางวิชาการ หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 39 ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft teams โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร กทม. เข้าร่วมรับชมฟังการเสวนาออนไลน์

           สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในเรื่องของการทำงานรูปแบบใหม่ หรือการทำงานนอกสถานที่ (Work from Home) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสร้างขยะจากการใช้บริการจัดส่งอาหาร Food Delivery การซื้อสินค้าออนไลน์ต่าง ๆ ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิต และกิจกรรมเหล่านี้ เป็นสาเหตุให้ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีปริมาณขยะประเภทต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น จึงเล็งเห็นความสำคัญของที่มาของปัญหาขยะเพิ่มมากขึ้น และได้ศึกษาหัวข้อ “แนวทางบริหารจัดการขยะชุมชนมุ่งสู่สังคมปลอดภัย กรณีศึกษาพื้นที่เขตหนองแขม” ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนในเขตหนองแขม มีความหลากหลาย ทั้งขนาด และด้านกายภาพ แต่สามารถประสบความสำเร็จด้านการจัดการขยะภายในชุมชนจนสามารถนำมาเป็นต้นแบบให้กับชุมชนในพื้นที่อื่น ๆ ได้ ซึ่งมีวิธีการจัดการขยะภายในชุมชนพื้นที่เขตหนองแขม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคการจัดการขยะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จนถึงปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขม เพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชนปลอดโรค สังคมปลอดภัย 

           นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่นักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 39 ในเรื่องข้อเสนอในการนำเทคโนโลยี เช่น CCTV หรือ เซ็นเซอร์ตรวจจับที่ถังขยะ หากสามารถให้เอกชนดำเนินการในส่วนนี้ได้ ก็จะเกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการขยะ และลดภาระค่าใช้จ่ายของ กทม. สำหรับประเด็นการสร้างความมีส่วนร่วมกับประชาชนในการคัดแยกขยะ เป็นสิ่งสำคัญมาก คงไม่ใช่เพียงแค่การบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว เพราะถ้าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ก็คงจะประสบความสำเร็จได้ยาก ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเนื้อหาเข้าไปในหลักสูตรตั้งแต่ชั้นประถม การเน้นให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมนั้น จะทำให้ กทม สามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างยั่งยืนต่อไป

           ทั้งนี้ หลักสูตรมหานครระดับต้น รุ่นที่ 39 (บนต.39) ได้จัดงานนำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นผลการศึกษาและบูรณาการแนวคิดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 66 คน ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 60 คน และจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 6 คน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เริ่มฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.– 9 ก.ค. และ 3 - 16 ก.ย. 64