สภากทม. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 22 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 321 ครั้ง

         (22 ก.พ.64) เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพระนคร และสำนักงานเขตบางกอกน้อย ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช เขตพระนคร โดยมี เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้รับจ้าง ร่วมลงพื้นที่และรายงานความคืบหน้า

         ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน เริ่มสัญญาวันที่ 27 ส.ค.63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 ก.พ.65 ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน และโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช เริ่มสัญญาวันที่ 27 ส.ค.63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 ส.ค.64 ระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน คืบหน้าร้อยละ 17.49 และโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 19.76 ซึ่งทั้ง 2 โครงการ สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารสำนักการโยธา ได้ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างทั้ง 2 โครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งรัดให้ผู้รับจ้าง ดำเนินงานเสาเข็มเจาะ และงานขุดก่อสร้างโครงสร้างค้ำยันให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมถึงกำชับให้เพิ่มมาตรการป้องกันผลกระทบจากการก่อสร้าง และผลกระทบด้านมลภาวะที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าว รวมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ประสานผู้รับจ้างให้มีการตรวจสอบแรงงานอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อีกด้วย

          ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชแล้วเสร็จ จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช ให้มีศักยภาพพร้อมที่รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยสร้างสถานที่รองรับการให้บริการในส่วนห้องน้ำ-ส้วม สำหรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบด้านการจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการจัดระเบียบให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางโดยไม่ต้องเดินข้ามถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยคล่องตัวในการสัญจรของประชาชนและรองรับนักท่องเที่ยวในการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของบริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามสมกับเป็นสถานที่สำคัญของประเทศชาติ


-----  (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ