สภา กทม. เห็นชอบขยายเวลาดำเนินการ 47 โครงการ 9 หน่วยงาน

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 16 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 131 ครั้ง

          (16 มิ.ย.64) นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 เขตดินแดง

         

         ในที่ประชุม พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการ 48 โครงการ ด้วยกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นในการดำเนินการโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้ได้ เป็นผลให้ระยะเวลาการดำเนินการโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบไว้ จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการ ของ 9 หน่วยงาน จำนวน 47 โครงการ ดังนี้ สำนักการจราจรและขนส่ง จำนวน 6 โครงการ สำนักการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 4 โครงการ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ สำนักการโยธา จำนวน 15 โครงการ สำนักการระบายน้ำ จำนวน 15 โครงการ สำนักการศึกษา จำนวน 2 โครงการ สำนักอนามัย จำนวน 2 โครงการ และ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 โครงการ โดยโครงการที่เข้ารับการพิจารณา ได้แก่ โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร ของสำนักการจราจรและขนส่ง โครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง ของสำนักการแพทย์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตดินแดงและเขตลาดกระบังแห่งใหม่ และโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ของสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจะก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ยกเว้นโครงการซึ่งได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ในกรณีที่มีความจำเป็นจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปและรายการที่กระทบต่อวัตถุประสงค์ เพิ่มวงเงิน หรือขยายระยะเวลาดำเนินการ ก่อนดำเนินการก่อหนี้ผูกพันต้องเสนอขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบ จึงได้ขอความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ของ 9 หน่วยงาน รวม 47 โครงการ ตามที่เสนอ
———

อัลบั้มภาพ

เอกสารดาวน์โหลด VDO