สภา กทม. พิจารณาร่างข้อบัญญัติ กทม. สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 7 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 209 ครั้ง

 

สภา กทม. พิจารณาร่างข้อบัญญัติ กทม. สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

           (7 ก.ค. 64) นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

          ในที่ประชุม กรุงเทพมหานครได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ด้วยกรุงเทพมหานครประสงค์จะดำเนินการแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครที่มีความหลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคล่องตัวเป็นการปรับอัตราค่าบริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ต่อสภากรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา

           อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ ประจำสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอความเห็นภายหลังจากที่ได้ร่วมประชุมกับสำนักการคลัง สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักการโยธาแล้วเห็นว่าร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีรายการหลากหลายการคำนวณ ฐานการคิดยังไม่ชัดเจน วิธีการคำนวณอัตราค่าบริการไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน บางรายการใช้ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) บางรายการใช้ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) บางรายการใช้กรอบเวลาหรือการใช้จำนวนคนเป็นกรอบการพิจารณาประกอบกับค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครมีระเบียบเฉพาะหน่วย เช่น สำนักการแพทย์ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะมีค่าบริการที่ยังหลงเหลืออยู่ ไม่ได้รวมอยู่ในร่างข้อบัญญัตินี้ เพื่อป้องกันการสับสนของผู้ปฏิบัติสมควรให้อยู่ในข้อบัญญัติเดียวกัน

          ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครจึงมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา จำนวน 21 ท่าน กำหนดแปรญัตติภายใน 5 วันทำการ เพื่อทำการพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้มีความรอบคอบ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครต่อไป

            นอกจากนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครยังมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. … (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ในวาระสองและสาม ซึ่งกรุงเทพมหานครจะนำงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป

 

 

อัลบั้มภาพ

เอกสารดาวน์โหลด VDO