สร้างเครือข่ายระดมความเห็นร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา

25 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 89 ครั้ง

          (25 พ.ย. 62) นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนา เรื่อง การศึกษาแนวทางเครือข่ายภาคประชาชนรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี คณะกรรมการวิสามัญฯ กอ.รมน.กทม. ผู้เทนกองทัพเรือ กรมเจ้าท่า ผู้แทนชุมชนที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและใกล้เคียงแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ช่วงระหว่างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการเสวนา ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)  เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลรักษา และอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาให้คืนสู่ความสะอาดสดใสและเป็นธรรมชาติ อันจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็น “แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก” ตามที่กองทุนโบราณสถานโลกได้ประกาศให้ แม่น้ำเจ้าพระยาเป็น 1 ใน 28 สายน้ำประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป

          นายไพฑูรย์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน นำคณะกรรมการวิสามัญฯ ประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตพื้นที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ และผู้แทนจากกองทัพเรือ ลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนที่พักอาศัยริมน้ำแม่น้ำงดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียลงในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อขอความร่วมมือให้ชาวชุมชนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็นกำลังหลักในการรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นสายน้ำแห่งชีวิตของแผ่นดินมาแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่อย่างดียิ่ง

          สำหรับวันนี้ คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง และผู้แทนชุมชนที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและใกล้เคียงแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงระหว่างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ในพื้นที่ 4 เขต จำนวน 7 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนท่าเตียน ชุมชนท่าวัง เขตพระนคร ชุมชนวัดระฆัง ชุมชนตรอกวังหลัง เขตบางกอกน้อย ชุมชนปรกอรุณ เขตบางกอกใหญ่  ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี รวมทั้งผู้แทนสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตพระนคร  สำนักงานเขตบางกอกน้อย  สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ผู้แทนหน่วยงานภายนอก อาทิ กองทัพเรือ กอ.รมน.กทม. กรมเจ้าท่า เป็นต้น มาร่วมประชุมเสวนา เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา และร่วมกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ รวมถึงปัญหาน้ำเสียของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยผู้แทนชุมชนขอให้พิจารณาดักและจัดเก็บขยะ ผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฯ ขอให้จัดการบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งขอให้กรุงเทพมหานครถ่ายทอดความรู้ในการดูแลอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาให้ชุมชนรับรู้รับทราบโดยทั่วกัน  ซึ่งชุมชนพร้อมมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างจริงจัง ในส่วนของกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำและสำนักสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมและยินดีที่จะพิจารณาดำเนินการตามที่ชุมชนร้องขอ โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้แจ้งในที่ประชุมเสาวนาว่า ในช่วงต้นปี 63 เป็นต้นไป สำนักสิ่งแวดล้อมจะจัดเสาวนาชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงชุมชนริมคลองต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการร่วมกันดูแล อนุรักษ์ คู คลอง และแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนต่อไป

-----------------------

อัลบั้มภาพ