ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบปี 65 กทม. พร้อมเข้าที่ประชุมสภากทม.พิจารณา 15 ก.ย.

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 4 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 197 ครั้ง

          (4 ส.ค.64) นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

          ในที่ประชุม กรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีงบประมาณรายจ่ายสำหรับใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตามแนวทางความคุ้มค่า ประหยัด โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์กรุงเทพฯไปสู่ “มหานครแห่งเอเชีย” ในปีพ.ศ.2575 และ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 ที่กำหนดไว้จำนวน 7 ด้าน 20 มิติ รวมทั้งนโยบาย “BMA Connect” โดยเป้าหมายทั้งหมดเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองในฝันของประชาชน ทั้งเรื่องความสวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบคมนาคมขนส่ง การบริหารจัดการน้ำที่มีคุณภาพ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี การยกระดับมาตรฐานการศึกษาและการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ สามารถรองรับการให้บริการและคัดกรองผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง

          โดยประมาณการรายรับกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ 2565 คือ 79,000 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีจำนวน 75,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,500 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.64 โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานได้จัดทำคำของบประมาณ ตามกรอบวงเงินที่ตั้งไว้ 79,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายงบประมาณแบบสมดุล จำแนกได้ดังนี้ งบประมาณรายจ่ายภารกิจประจำพื้นฐาน 53,574 ล้านบาท หรือร้อยละ 67.81 งบประมาณรายจ่ายภารกิจยุทธศาสตร์ 2,211 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.80 งบประมาณรายจ่ายเพื่ออุดหนุนหน่วยงานในกำกับ จำนวน 2,796 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.54 งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม จำนวน 6,002 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.60 และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน 14,414 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.25

          สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่างๆ อย่างกว้างขวาง อาทิ ประเด็นแนวทางการจัดทำงบประมาณ ปี 2565 ให้หน่วยงานที่รับงบประมาณพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของภารกิจโดยพิจารณาถึงความจำเป็น ความเร่งด่วน ความคุ้มค่า ศักยภาพของหน่วยงาน ความพร้อมในการดำเนินงาน และขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้กรุงเทพมหานครนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานครในอนาคต อาทิ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ข้อมูลปัจจัยเสี่ยง และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการต่างๆทั้งที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นอนาคต ประเด็นเงินอุดหนุน กรุงเทพมหานครอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับภารกิจหรือกิจการที่ดำเนินการและเป็นประโยชน์ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับ โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครเป็นหลัก ประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งถือว่ามีความสำคัญและเป็นวาระเร่งด่วน เนื่องจากส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นวงกว้าง กรุงเทพมหานครจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยให้คาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อซึ่งจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและหากไม่นำไปบริการจัดการให้ถูกวิถีอาจส่งกระทบต่อประชาชนในอนาคต

          ทั้งนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้เห็นชอบในหลักการและให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 35 ท่าน กำหนดการพิจารณา ภายใน 45 วัน ซึ่งจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ อีกครั้งในวันที่ 15 ก.ย.64

 

เลื่อนจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอัตราใหม่ ไปอีก 1 ปี

          จากนั้น ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... โดยเป็นการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ในส่วนของสาระสำคัญของร่างข้อบัญญัติดังกล่าวคือการแก้ไขระยะเวลาการบังคับค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เดิมจะเริ่มจัดเก็บในอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ วันที่ 1 ต.ค.64 ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครเห็นชอบให้เลื่อนการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ไปเป็นวันที่ 1 ต.ค.65 เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
----------

อัลบั้มภาพ