สภากทม.ติดตามการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 3 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 315 ครั้ง

            (3 มี.ค.64) ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง : นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

             ในที่ประชุม นายภาส ภาสสัทธา ได้เสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้จัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.63 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกและของประเทศไทยหดตัวลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว กระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง รัฐบาลจึงออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ประมาณการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 63-64 ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้แล้ว แต่จากสภาพปัญหาอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ปัญหาการเข้าไปตรวจสอบขอข้อมูลพื้นที่แหล่งภาษีทำให้กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทั่วถึง ครบถ้วน ส่งผลให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามประมาณการที่ตั้งไว้ รวมถึงปัญหาเงินคงคลังที่อาจกระทบกับเงินประเภทอื่น จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามวิธีการที่ประสบความสำเร็จของหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การใช้แบบสำรวจสำมะโนประชากร ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น ดังนั้น จึงขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

              นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา กล่าวว่า ในรอบปีที่ผ่านมากรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องลดทอนรายจ่ายซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน โดยรายจ่ายที่สำคัญ อาทิ การบริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย การเลื่อนจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งเดิมกำหนดให้จัดเก็บในอัตราใหม่แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้กรุงเทพมหานครต้องรับภาระค่าใช้จ่ายนี้ด้วย การบริการสาธารณะทั้งหมดนี้ทำให้กรุงเทพมหานครต้องรับภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจกระทบฐานะทางการเงินของกรุงเทพมหานครในระยะยาวได้

             นายสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ กล่าวว่า ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีนี้คาดว่าภาษีที่กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้จะลดลงเนื่องจากหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ประกอบกับการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งที่ดิน อาคารชุด บ้านและอาคารพาณิชย์มีความล่าช้าทำให้กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดเก็บภาษีได้ไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสรุป คือ 1)เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ทั้งในส่วนของประชาขนและเจ้าหน้าที่ จึงจำเป็นต้องดำเนินการอบรม ประชาสัมพันธ์และจัดทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางSocial Media ให้มากขึ้น 2)เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ซึ่งกรุงเทพมหานครต้องดำเนินการพิจารณากรอบอัตรากำลังให้เหมาะสม 3)กรณีที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ทำให้กรุงเทพมหานครต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์มากขึ้น 4)ข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินล่าช้าไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 5)เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ไม่มีผู้รับถูกส่งกลับ และใบตอบรับไปรษณีย์ส่งกลับให้เจ้าหน้าที่ล่าช้า

              นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในปี 62 ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน รัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการแบ่งเบาภาระของประชาชน โดยลดหย่อนการจัดเก็บภาษีเหลือเพียงร้อยละ 10 ส่งผลให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บภาษีได้ลดลงด้วย สำหรับปัญหาในการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอาคารชุดของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าเกิดจากจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ รวมทั้งบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือครอง แต่เพราะเกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงานจึงทำให้ข้อมูลที่สำนักงานเขตมีไม่อัพเดท ขณะนี้ ได้หาแนวทางแก้ไขโดยการจ้างเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล นอกจากนี้พยายามผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆ เช่น โครงการแผนที่ภาษี โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอาคารชุด การจัดทำโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลและการส่งออกข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล การให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในรายละเอียดตามกฏหมายและการตีความตามกฏหมาย เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปโดยถูกต้อง เป็นธรรมต่อผู้เสียภาษี รวมถึงจัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่แสดงความห่วงใยกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งกรุงเทพมหานครจะติดตามการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

อัลบั้มภาพ

เอกสารดาวน์โหลด VDO