สภากทม.ลงมติ ไม่มีอำนาจเห็นชอบการเพิ่มวงเงินโครงการสร้างศูนย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อฯ

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง

          ( 5 ก.ค.60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร: ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่1) พ.ศ.2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

 

          ทั้งนี้ ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้มีการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครเพิ่มวงเงินโครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ที่เสนอโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณดำเนินการปี พ.ศ. 2549-2557 จำนวน 4,732 ล้านบาท แต่งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่บางซื่อฝั่งเหนือ และระบบปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วลงคลองไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบ เนื่องจากติดปัญหาอุปสรรคหลายประการจากการก่อสร้างงานใต้ดิน รวมทั้งต้องเพิ่มจำนวนบ่อดักน้ำเสียมากขึ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบและรายการก่อสร้างใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เพื่อให้สามารถรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่บริการมากที่สุด ทำให้ระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 180 วัน และวงเงินก่อสร้างเพิ่มขึ้นจำนวน 20,750,504.02 บาท ดังนั้นหน่วยงานจึงยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันกับคู่สัญญาได้ เนื่องจากต้องได้รับการจัดสรรเงินงบประมานเพิ่มเติมให้เรียบร้อยก่อน

 

          อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้อภิปรายอย่างกว้างขวางในเรื่องของขอบเขตอำนาจการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหารและสภากรุงเทพมหานคร ในโครงการที่สภา กทม. เคยมีการอนุมัติงบประมาณไปแล้ว ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติว่า การเพิ่มวงเงินโครงการก่อสร้างศูนย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ไม่อยู่ในอำนาจของสภากทม.ที่จะให้ความเห็นชอบ โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร งดออกเสียง 4 เสียง 

 

…………………………….(วัฒนา  ข่าวกปส./สภากทม....รายงาน)