Flag
📣 ประกาศ  👀  5 มีนาคม ประเทศไทยเข้าสู่​ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 📃 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา …  ⛈️ โปรดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 🌂 🌳 ร่วมกันตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา 🛣️ หากพบอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ 📞 โทร. สายด่วน กทม. 1555 หรือ 🔶 แอปพลิเคชัน Traffy Fondue….
#เขตมีนบุรี #ร่วมใจ #แก้ไขปัญหายาเสพติด ประชุมศป.ปส.เขตมีนบุรี #บูรณาการร่วมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ครั้งที่ 3/2566
>>วันนี้ (17 มี.ค.66)✨ เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายให้นางนิตยา แพร่หลวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ☀️🍀เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตมีนบุรี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี ☀️🌈
>> ทั้งนี้ เพื่อแจ้งข่าวสาร และติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด 🌤️โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงาน ร่วมกันเสนอความเห็น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตมีนบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ☔️
>> โดยมีคณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษา สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม 🌏โดยแบ่งคณะทำงานออกเป็น 3 ชุด คือ 1. คณะทำงานด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาเสพติด, 2.คณะทำงานด้านการปราบปราม ควบคุมตัวยา และผู้ค้ายาเสพติด🌸☘️ และ 3.คณะทำงานด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตามช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม☘️
>> ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่🌷☘️ อาทิ การติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด, การดำเนินการของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน, การสำรวจตรวจสอบแก้ไขพื้นที่เสี่ยง, โครงการสถานประกอบการปลอดภัยไร้ยาเสพติด,🌺🌟 การดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน, 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา, การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชนและสถานประกอบการ, 🌏✨แนวทางบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อควบคุมการใช้กัญชา กัญชง, การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษาและสถานประกอบการ เป็นต้น
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี
แชร์ข่าว: