Flag
เขตบางคอแหลมอำนวยความสะดวกการจราจร อาสาพาน้องข้ามถนน By school care

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 06:30 น. นางวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมมอบหมายให้นายปฏิยุทธ์ ธรรมแสงศรี หัวหน้าฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรใหันักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน เทศกิจ school care โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก พร้อมพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็น “มหานครแห่งความปลอดภัย”โรงเรียนของสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่สำนักงานเขตบางคอแหลม​ ดังนี้ โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม, โรงเรียนวัดไทร, โรงเรียนวัดลาดบัวขาว, โรงเรียนจันทน์ใน, โรงเรียนวัดราชสิงขร, โรงเรียนวัดบางโคล่นอก, โรงเรียนวัดจันทร์นอก

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200